שם המשרה: למרכזי שיקום גריאטריים בית רבקה (פתח תקווה) והרצפלד (גדרה) דרוש/ה ממונה בטיחות  (41528) 

מקום עבודה: מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

תיאור המשרה

למרכזי שיקום גריאטריים בית רבקה (פתח תקווה) והרצפלד (גדרה) דרוש/ה ממונה בטיחות

תחומי אחריות :
אחריות על הבטיחות בכל היחידות והמתקנים של ביה"ח.
ביקור בכל אתרי ביה"ח ומתקניו לשם גילוי מפגעי בטיחות וגיהות ומודיע עליהם לממונה.
וידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בביה"ח.
דורש/ת הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים בביה"ח בתהליכי העבודה במיתקנים במבנים בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
פועל/ת לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת והדרכת עובדים) התשמ"ד 1984 ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
מופקד/ת על הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכניות בטיחות) התשמ"ד 1984.
מוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה בביה"ח והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש הפעלה תחזוקה איחסון בטוח של ציוד של חומרים ושל תהליכי עבודה.
מברר/ת סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים עורך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ומציע להנהלת ביה"ח צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות מוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו בביה"ח.
אחריות על פרסום נהלי בטיחות והפעלתם וכן על ביצוע הנהלים הכלליים בתחום זה ומדווח לממונה על מקרה של הפרתם.
וידוא סימון חומרים ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
קיום מעקב אחרי ביצוע בדיקות תקופתיות של אותם המתקנים עבורם הבדיקה התקופתית נקבעה בחוק ומוודא את ביצוע ההוראות.
קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים בביה"ח החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על מעבדות מוסמכות כאשר קיימת דרישת בדיקות כאלו בחוק או בתקנות מתעד את ממצאיהן של הבדיקות ומביא לידיעת הממונה והעובדים את השלכות והאמצעים שיש לנקוט.
קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ
השתתפות בועדת הבטיחות של ביה"ח ומוסר לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
אחריות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של מורה על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד ודיווח על כך מיד לממונה.
וידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
דיווח למפקח עבודה אזורי על פי דרישתו על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים.
מצייג/ת את מנהל ביה"ח בפני מוסדות חוץ כגון משרד העבודה המחלקה לפיקוח שירותי הכבאות והמוסד לבטיחות ולגיהות ועומד בקשר עם המוסדות הללו.

תיאור דרישות:
מהנדס/ת / הנדסאי/ת במגמה אזרחית מכונות חשמל או כימיה.
תעודת הסמכה כממונה בטיחות מטעם מוסד מוכר ומאושר ע"י מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה.
למהנדס/ת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים (משרד התמ"ת). להנדסאי/ת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים (רשות ההסמכה).
יכולת לקיים מגע נאות עם גורמי פנים וחוץ.
ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הבטיחות.
בעל כושר ארגון ויוזמה.
כושר הבעה בכתב ובעל פה.
ידיעת השפה העברית על בורייה וידיעת השפה האנגלית.
כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.


*תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלוית

אזור  גדרה + פתח תקוןה
תאריך פרסום  28/04/2021